Webadressen

Agoria

De technologiebarometer van Agoria monitort het aantal inschrijvingen van eerstejaars in de richtingen ingenieurswetenschappen, ICT en technologie aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. De barometer geeft dus een goed zicht op de interesse van jongeren voor technologie en ICT en vormt zo een belangrijke indicatie voor de mogelijke latere instroom in onze sector.

Beroepenhuis

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier aan beroepen en krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. Vooral de technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker. Zo worden de tieners geholpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze.

In de doe-tentoonstelling maken de jongeren op een speelse manier kennis met beroepen uit de volgende sectoren:

Code.org

Code.org® is a non-profit dedicated to expanding access to computer science, and increasing participation by women and underrepresented minorities. Our vision is that every student in every school should have the opportunity to learn computer science, just like biology, chemistry or algebra. Code.org organizes the annual Hour of Code campaign which has engaged 10% of all students in the world, and provides the leading curriculum for K-12 computer science in the largest school districts in the United States.

De Creatieve STEM

De Creatieve STEM heeft als educatief doel het bevorderen van de ontwikkeling van (talenten van) jongeren. De vereniging wenst een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap en talen ontwikkelen. Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk. De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken.

Edudemic

Edudemic was created in 2010 and has grown into one of the most popular destinations to cover teaching, learning, and how technology positively shapes our education.

The mission of Edudemic is to prepare educators for the classroom with innovative, informed, and engaging tech resources. The vision is to provide a place for readers to discover and engage with information about the newest technology, data trends, and digital tools available to them in order to meet the needs of all students in the communities they serve.

FIRST LEGO League

De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten.

Flanders Make

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Ze hebben vestigingen in Lommel en Leuven en werken structureel samen met onderzoeksdepartementen van de 5 Vlaamse universiteiten.

Future Classroom Lab (FCL)

Opgericht door European Schoolnet, is het Future Classroom Lab (FCL) een inspirerende leeromgeving in Brussel. Het Future Classroom Lab daagt bezoekers uit om hun aanpak, technologie en hun eigen klaslokalen te herbekijken in het licht van een innovatieve en eigentijdse pedagogie. Via zes verschillende leerzones, kunnen bezoekers ontdekken wat de essentiële elementen zijn van het klaslokaal van de toekomst. 

fyxxi.be

eduCentrum vzw lanceerde in de lente van 2014 binnen het kader van Vlaanderen in Actie en dankzij de steun van het Agentschap Ondernemen een nieuw project: Fyxxi.

Fyxxi is:

  • Een lab met begeleide workshops voor kinderen en jongeren
  • Ondernemend aan de slag met nieuwe technologie
  • Een ruimte vol innovatieve hardware, software en apps
  • Uitleenkoffers met hardware en STEM-tools
  • Workshops voor het onderwijs – In Gent, in Leuven en op vraag

Aanbod

Ingegno

Ingegno wilt een impact hebben op de houding van kinderen (en hun ouders) tegenover wetenschap en techniek. Kinderen hebben een natuurlijke wetenschappelijke attitude, we exploiteren die om interesse in techniek en wetenschap te helpen ontwikkelen en een sterke positieve houding aan te nemen. Ingegno laat kinderen ontwerpen, onderzoeken en zelf uitgewerkte en uitdagende werkstukken maken.

Innovation Lab

InnovationLab biedt volledig uitgewerkte STEM-projecten aan die kunnen uitgevoerd worden op de eigen school, door de eigen leerkrachten. Op deze projectdagen kunnen de leerlingen zelf experimenteren, onderzoeken, en praktisch aan de slag gaan. Rond actuele thema’s als energie en energieopslag, veiligheid en gezondheid ontwerpen en bouwen de leerlingen een systeem en passen hierbij concepten van de lessen wiskunde en wetenschappen toe.

Odifiks

Met de Odifiks-club wil hogeschool Odisee jongeren warm maken voor STEM (science, technology, engineering en mathematics). In de Odifiks-clubs worden jonge speurneuzen (10-14 jaar) op een speelse manier STEM-wijs. De odifiksers onderzoeken, ontdekken, begrijpen, ontwerpen en vinden samen uit. In het Odifiks-magazijn vinden de jongeren alle gereedschappen en materialen om plannen uit te voeren en problemen op te lossen.

Onderwijskiezer

Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

Platform Bèta Techniek

Nederland heeft een kennisgedreven economie. Het Platform Bèta Techniek draagt zorg voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Zo levert het Platform een bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Technologie en economie vinden elkaar in het containerbegrip ‘kenniseconomie’. De kenniseconomie draait voor een groot gedeelte op bèta en technici. Daarom is het economische belang van een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren groot. Vers talent met frisse ideeën waarborgt de concurrentiepositie van Nederland.

Provil

Campus Provil bestaat uit twee scholen en een centrum voor deeltijds onderwijs. Campus Provil maakt deel uit van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs van Limburg (SGPSOL). Elk jaar organiseert Provil de Proweto-Academy: STEM-coaches uit Provil begeleiden op vrijwillige basis een aantal jongeren de woensdagnamiddag tijdens het maken van een uitdagend STEM-project. 

Richting Morgen: met wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie

De campagne Richting Morgen wil zoveel mogelijk mensen warm maken voor wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie en hun toepassingen in onze samenleving. We doen dit door deze moeilijke begrippen letterlijk een gezicht te geven. Elke getuigenis wijst de weg richting morgen, ieder op hun eigen, gepassioneerde manier. “De bedoeling is om aan te tonen dat er zelfs een verband is tussen wetenschap en humor”, aldus stand-up comedian Henk Rijckaert. Vlaams ondernemer Jochim Aerts droomt ervan om de snelste fietsen ter wereld te bouwen.

STEM learning

Website voor STEM-leraren in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 10 000 online leermiddelen die ook CLIL-leraren in andere landen kunnen inspireren. Bij elk leermiddel staat het vak en de doelgroep vermeld. Je vindt er naast de leermiddelen ook artikels met lestips, lesideeën... Om sommige leermiddelen te bekijken, moet je ingelogd zijn. Een groot deel leermiddelen kan je echter zo bekijken en raadplegen.

STEM reflectie-instrument

Dit is een Initiatief van de VLOR op vraag van de overheid. Dit reflectie-instrument stimuleert de reflectie over het eigen STEM-onderwijs om het verder te ontwikkelen en indien nodig bij te sturen. Het spoort aan om na te denken over een goed en gedragen STEM-beleid op school Het instrument kan ook gebruikt worden bij het opleiden, nascholen en begeleiden van leraren.

Stem voor de toekomst: Het STEM-charter

Via het STEM-charter engageren alle betrokkenen zich om via dat partnerschap hun initiatieven pro STEM te versterken, te verruimen, te verbreden en te verdiepen, én ze op mekaar af te stemmen. Het charter sluit aan bij het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. Het bundelt alle krachten uit de economische, sociale, wetenschappelijke, technologische en onderwijswereld om samen een wervend STEM-verhaal te schrijven.

STEM voor leerkrachten

STEM is in, en met goede redenen! Maar als leerkracht of directie is het niet vanzelfsprekend tussen de bomen het bos te zien.

Daarom hebben we vanuit de STEM-coördinatie voor de Associatie KU Leuven een gestructureerd aanbod samengesteld met kwaliteitsvolle STEM-initiatieven, om wegwijs te geraken in de talrijke bestaande projecten en hun werkwijzen.

STEM-kader

Het STEM-kader is een houvast voor alle directeurs en leerkrachten die in hun school en klas op een bewuste manier met STEM aan de slag willen gaan. Het is geen keurslijf, maar een richtinggevend kompas voor de onderwijsmensen.

STEM-monitor

De STEM-Monitor met zijn tweejaarlijkse voortgangsmeting van de instroom, de doorstroom en uitstroom in de STEM-gerelateerde richtingen in het secundair en hoger onderwijs, werd een erkende standaard om de voortgang te meten in functie van de vooropgezette doelen.

STEM-platform

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep die de STEM-stuurgroep en de Vlaamse regering adviseert over een STEM-actieplan.De leden van het STEM-platform delen een gemeenschappelijke bezorgdheid: het te lage aantal jongeren dat interesse betoont voor STEM-opleidingen.Het platform werkt adviezen uit en stelt prioriteiten voor. De stuurgroep bekrachtigt die voor uitvoering.

STEM-portaal

Het STEM-aanbod voor onderwijs, vrije tijd en tewerkstelling is aanzienlijk. Voor de geïnteresseerde leerkracht, leerling, ouder, student, werkgever … is het vaak moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Vandaar het STEM-portaal, waar je voortaan alle initiatieven vindt achter drie rubrieken:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Vrije tijd

Alle STEM-partners werkten samen aan deze wegwijzer.

STEM-portaal Vlaanderen

Het STEM-Actieplan 2012-2020 van de Vlaamse Regering wil de STEM-opleidingen en –beroepen in de kijker plaatsen. Ongetwijfeld zullen STEM-opleidingen ook in de toekomst goed scoren op de arbeidsmarkt. Ook ons alledaags leven wordt steeds meer bepaald door STEM, denk maar aan de ontwikkelingen rond energie, mobiliteit, vergrijzing, (voedsel)veiligheid, nieuwe media … Iedere burger heeft dus met STEM te maken.

Ontdek op http://stem.vlaanderen.be het uitgebreide aanbod van STEM-initiatieven voor onderwijs/wetenschap, werk en vrije tijd.

STEM@School

Een onderzoeksproject rond didactiek voor doorstroomgerichte STEM in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs met als projectpartners KULeuven, HIVA, Universiteit Antwerpen, GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vernieuwde didactiek voor wiskunde, wetenschappen en techniek in het Vlaamse secundair onderwijs. Het  onderzoeksproject mondt idealiter in 2018 uit in de ontwikkeling van een STEM-didactiek voor de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. 

Techniek Talent

Ontdek Techniektalent is een initiatie van de Provincie Limburg, dat talent voor Techniek & Wetenschap bij kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs stimuleert.

Met projectpijlers als de techniekmobiel en het LEGO Education-netwerk wordt de passie voor Techniek en Wetenschap aangemoedigd in de vertrouwde schoolomgeving. Daarnaast zet Ontdek Techniektalent sterk in op de ontwikkeling van lespakketten en methodieken volgens het STEM-curriculum, waar onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan.

Two bit circus

We are Two Bit Circus, a band of mad scientists, roboticists, visual artists and storytellers.  Our capabilities weave multiple disciplines into a breathtaking fusion of science, technology and creativity.

We truly live at the intersection of technology and spectacle. We engineer entertainment that is imaginative and interactive, blurring the line between physical and digital playgrounds to create a new world of social amusement.

Vakdidactisch onderzoek

Vakdidactiek heeft als doel de leerkracht in staat te stellen om een vak te begrijpen en te situeren binnen een breder aanbod van vakken op school. Vakdidactische competenties helpen de leerkracht het vak goed te onderwijzen en het leerproces bij leerlingen te faciliteren. De vakdidactiek is dus het kanaal waarlangs leerlingen of studenten leren en docenten les geven en is bijgevolg één van de kerntaken van de lerarenopleiding.

Projecten gaan over:

Veranderwijs.nu

Er beweegt heel wat in het onderwijslandschap. Overal in Vlaanderen zijn er enthousiaste pioniers die innovatieve antwoorden in het onderwijs ontwikkelen, uitvoeren of ondersteunen. Op Veranderwijs.nu willen wij al deze pioniers samenbrengen en inspireren. Veranderwijs.nu is dus een open platform van individuen, verenigingen en organisaties die mensen bij elkaar wil brengen rond vernieuwingen in het onderwijs. 

Vlaamse STEM Olympiade

Is de Vlaamse STEM Olympiade iets voor jou? Het zal wel zijn! Als jong en gedreven brein is dit voor jou het evenement van het jaar. Je krijgt de kans om je lessen wiskunde, wetenschappen, technologie, ... toe te passen in een technologisch kader dat ons leven duurzamer en aangenamer maakt. Gebruik je veelzijdigheid en intuïtie voor oplossingen in theorie en in praktijk. Technologie vind je immers overal, op elk moment en je kan er mensen mee helpen. Ga jij de uitdaging aan om probleemoplossend te denken als een echte ingenieur? Schrijf je dan in via je leerkracht.

Vlaamse volkssterrenwachten

In tegenstelling tot een professionele sterrenwacht, heeft een volkssterrenwacht of publiekssterrenwacht als doel een breed publiek te informeren over sterrenkunde en ruimtevaart, de astronomie te populariseren bij een breed publiek en amateurastronomen te verenigen. Bij een volkssterrenwacht worden met enige regelmaat lezingen gegeven over allerhande onderwerpen in de sterrenkunde dan wel ruimtevaart. Ook kan eenieder terecht voor vragen over het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, door het observeren met een telescoop.

Waarom kiezen jongeren (niet) voor STEM

De keuze voor wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde is niet evident. Er studeren minder leerlingen af voor techniek en wetenschap dan de Vlaamse arbeidsmarkt nodig heeft. Daarom lanceerde onder andere de Vlaamse overheid een campagne om leerlingen te motiveren om voor een STEM*-richting te kiezen. Daardoor staan wetenschappen en techniek de laatste jaren extra in de belangstelling.